Privacy Policy

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE BEZOEKERS WEBSITE

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE BEZOEKERS WEBSITE

In werking sinds: 18/05/2020

Welkom op de internet site van Special Olympics Belgium (hierna “SOB”). Om de correcte werking van de site te kunnen garanderen, alsook de functionaliteiten die op de site worden aangeboden (bv: uitvoeren van betalingen), moeten SOB een aantal persoonsgegevens van de bezoekers van haar site (hierna de “Bezoeker”) verwerken.

1. Algemeen kader – verwerkingverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw

van der Meerschenlaan 166

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Data Protection Officer:

KOAN LAW FIRM

Tel.: +32 2 566 90 00

Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen jouw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3). Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 1. Persoonlijke identificatiegegevens (voorbeeld: naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, foto)
 2. Contact gegevens (voorbeeld : email, telefoonnummer)
 3. Bij schenkingen, giften, of donaties : financiële gegevens (voorbeeld: bankrekeningnummer, betaling, BTW nummer)
 4. Connectie-gegevens: (voorbeeld: type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website; IP-adres, datum en het uur van bezoek, locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie, het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt; navigatievoorkeuren).

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om u onze nieuwsbrief te bezorgen, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden en voor de volgende doeleinden:

a) Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens omdat wij daar als eigenaar van een website belang kunnen bij hebben zoals bijvoorbeeld om onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren, en ons in staat te stellen uw navigatie op onze Website te verbeteren. Het versturen van onze nieuwsbrieven aan u kan ook gebaseerd zijn op ons gerechtvaardigd belang.

b) Op basis van uw toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens van Bezoekers op basis van hun toestemming conform de Cookie Policy en Cookie Banner. 

Indien je hiervoor toestemming hebt gegeven kunnen jouw gegevens worden gebruikt voor promotionele en marketing doeleinden. Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang, kunnen wij je nieuwsbrieven sturen en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die jou mogelijk interesseren. Je kan je op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: gdpr.privacy@specialolympics.be

Je hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van deze gegevens te allen tijde in te trekken. Indien je jouw toestemming intrekt kan de website van SOB mogelijks wel niet correct of minder optimaal functioneren.

Wij hebben echter altijd het recht om de door ons verzamelde gegevens te verwerken voordat je jouw toestemming intrekt.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou of van jouw internet-provider.

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Entiteiten van de groep waar wij toe behoren;
 • IT-dienstverleners;
 • Derde partijen die betalingsdiensten leveren;
 • Derde partijen die bij het beheren van de website worden betrokken.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar een derde gevestigd in een land dat buiten de EER ligt.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de bovenvermelde doestelingen en zolang vereist is conform de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is en om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

 • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE ATLETEN

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE ATLETEN

1. Algemeen kader – verwerkingverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw

van der Meerschenlaan 166

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Data Protection Officer:

KOAN LAW FIRM

Tel.: +32 2 566 90 00

Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens, voor zover als nodig, in het kader van het beheer en de organisatie onze evenementen, waar je als atleet aan deelneemt.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • Persoonlijke identificatie- en contactgegevens (naam, persoonlijk adres, telefoonnummer, email adres, mobiel- en/of vast telefoonnummer, foto’s en video’s, identiteitskaart, internationaal paspoort);
 • Informatie in verband met de sportclub waar je lid van bent (voorbeeld: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer);De volgende gevoelige gegevens (in verband met fysieke en mentale gezondheid):
  • IQ niveau (lager dan 75);
  • Belangrijke medische informatie zoals allergieën, verwondingen, geneesmiddelen, enz.

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het verzamelen, analyseren en delen van informatie ten behoeve van de organisatie van sporten en jouw deelname aan deze sportactiviteiten (o.a. trainingen, events en competities) en voor de publicatie van foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen. In dit verband gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

a)        Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen gekoppeld aan het organiseren van evenementen, met inbegrip van:

 • verzekeringsplicht;
 • het bekomen van subsidiëring van de overheid;
 • taks en boekhoudkundige verplichtingen.

b)           Om onze overeenkomst met betrekking tot jouw deelname aan onze activiteiten en evenementen af te sluiten en uit te voeren

We gebruiken jouw persoonsgegevens om jouw deelname aan al onze activiteiten en evenementen mogelijk te maken.

c)            Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het plannen van activiteiten en evenementen en het contacteren van en communiceren met deelnemers in dat kader. Jouw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het bekomen van overheidssubsidies, alsook alle stappen die voor zulke subsidies vereist zijn.

d)           Op basis van de toestemming van jouw toestemming of van de toestemming van jouw ouders en of van jouw wettelijke verantwoordelijke (enkel voor de minderjarige atleet of de atleten onder een beschermd statuut).

Wij verwerken persoonsgegevens van atleten voor de publicatie van foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen. Wij kunnen ook algemene foto’s en/of portretten gebruiken waarop je mogelijk kan verschijnen voor illustratieve en marketing doeleinden. 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) en/of atleten onder beschermd statuut indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Op basis van jouw expliciete toestemming, of die van de ouder of wettelijke vertegenwoordiger, verwerken wij gevoelige gegevens (zoals “IQ: lager dan 75” en belangrijke medische informatie zoals allergieën, verwondingen, geneesmiddelen, enz), zonder dewelke men niet kan deelnemen aan onze activiteiten en evenementen.

Je hebt steeds het recht om deze toestemming in te trekken.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou.

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons meedeelt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo kunnen wij jouw persoonsgegevens delen aan de volgende categorieën van derde, gespecialiseerde partijen:

 • Entiteiten van de groep waar wij toe behoren (zoals bijvoorbeeld Special Olympics International);
 • De sportclub(s) waar jij lid van bent;
 • Overheidsinstanties zoals onder andere de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Sociale Inspectie en Arbeidsinspectie, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Federale Overheidsdienst Financiën, de relevante gewestelijke overheidsdiensten, enz.
 • Medische dienstverleners (artsen, verpleegkundigen, …)
 • Journalisten en pers;
 • Bedrijven die diensten leveren in verband met reizen (bv. hotels, treinmaatschappijen, vliegtuigmaatschappijen);
 • Derden die bij de organisatie en/of de uitvoering van de evenementen worden betrokken (organisator van evenementen, vrijwilligers, catering);

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar de hoofdinstantie van Special Olympics in de Verenigde Staten, nl. Special Olympics International, met het oog op deelname aan internationale projecten en de Special Olympics Wereldspelen..

Voor de doorgifte van deze gegevens voorziet Special Olympics in de nodige beschermingsmaatregelen.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is en meer bepaald zolang als nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

 • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEURS

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE AMBASSADEURS

1. Algemeen kader – verwerkingverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw

van der Meerschenlaan 166

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Data Protection Officer:

KOAN LAW FIRM

Tel.: +32 2 566 90 00

Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens, voor zover als nodig, in het kader van jouw aanwezigheid op onze evenementen.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van

 1. Persoonlijke identificatiegegevens (voorbeeld: naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer);
 2. Foto’s waarop jij herkenbaar bent afgebeeld;
 3. Contactgegevens (voorbeeld : email, adres, telefoonnummer);
 4. Financiële gegevens (voorbeeld: bankrekeningnummer, betalingsgegevens, BTW nummer)

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, met inbegrip van :

 • Verzekeringen.
 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook omdat wij daar als partner belang kunnen bij hebben zoals bijvoorbeeld om met u contact op te nemen naar aanleiding van een evenement.

 • Op basis van jouw toestemming

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de publicatie van foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen. Wij zullen foto’s en video’s waarop u duidelijk herkenbaar afgebeeld staat ook gebruiken voor marketing doeleinden (affiches, promo video’s, reclamespots, etc.). 

Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van deze gegevens te allen tijde in te trekken waarbij SOB binnen een redelijke termijn de verwerking zal stopzetten. Wij hebben echter altijd het recht om de reeds uitgevoerde verwerkingen en/of verwerkingen die reeds werden gestart vooraleer je jouw toestemming intrekt, verder te zetten.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou, o.a. middels het laten fotograferen of filmen van jezelf.

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Entiteiten van de groep waar wij toe behoren (zoals bijvoorbeeld Special Olympics International);
 • Verzekeraars:
 • Marketing en communicatiebureaus;
 • Derden die bij de organisatie en/of de uitvoering van de evenementen worden betrokken (organisator van evenementen, vrijwilligers, catering).

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar een derde gevestigd in een land dat buiten de EER ligt.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is voor de bovenvermelde doelstellingen of om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

 • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE EXTERNE CONSULTANTS

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE EXTERNE CONSULTANTS

1. Algemeen kader – verwerkingverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw

van der Meerschenlaan 166

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Data Protection Officer:

KOAN LAW FIRM

Tel.: +32 2 566 90 00

Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens, voor zover als nodig, in het kader van onze externe dienstverleningsovereenkomst.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van

 1. Persoonlijke identificatiegegevens (voorbeeld: naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, foto);
 2. Persoonlijke en professionele contactgegevens (voorbeeld: adres domicilie/verblijfplaats, e-mailadres, gsm-nummer/nummer vaste telefoon);
 3. Financiële gegevens (voorbeeld: bankrekeningnummer, BTW nummer, gemiddelde facturatie tarief per dag);
 4. Gegevens met betrekking tot uw opleiding (bv. schoolgeschiedenis, gevolgde cursussen, voltooide stages, behaalde diploma’s of getuigschriften, examenresultaten), uw vaardigheden en beroepservaring (bv. beroepsgeschiedenis, redenen voor vertrek, inhoud van de verrichte werkzaamheden, beroepsprestaties);
 5. Informatie over uw persoonlijke projecten, hobby’s en interesses;
 6. Foto’s en beelden van bewakingscamera’s;
 7. Elektronische identificatiegegevens (bijv. IP-adres, logintijden);
 8. Andere informatie die voortvloeit uit de uitvoering en beëindiging van de relatie tussen ons;
 9. Gegevens die betrekking hebben op, in de meest ruime zin, de afsluiting, de uitvoering en de beëindiging van de contractuele relatie (voorbeeld: curriculum vitae, evaluatieverslagen).

Deze persoonsgegevens hebben betrekking op onder meer volgende aspecten van onze samenwerking:

 • Verwerking en betaling van facturen in de meest ruime zin van het woord;
 • Interne en externe bedrijfscommunicatie en marketing;
 • Evaluatie van onze samenwerking;
 • Toegang tot bewaakte zones;
 • Camerabewaking.

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1.  Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen als commercieel handelaar in België, met inbegrip van

 • de correcte aangifte van de externe dienstverlening;
 • fiscale verplichtingen (BTW, ….)
 • Om onze dienstverleningsovereenkomst af te sluiten en uit te voeren

We gebruiken jouw persoonsgegevens om de afsluiting en uitvoering van onze dienstverleningsovereenkomstmogelijk te maken. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens slechts verwerken indien die verwerking noodzakelijk is.

 • Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook omdat wij daar een gerechtvaardigd belang kunnen bij hebben, zoals bijvoorbeeld voor het goed functioneren van de organisatie in ruime zin, fraudepreventie, het voeren van een degelijk IT-beleid.

 • Op basis van jouw toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens van externe dienstverleners voor de publicatie van foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen.

Wij gebruiken ook jouw persoonsgegevens om in te loggen op jouw SOB mailbox, indien deze telefoon gelinkt is en jouw telefoon verloren of gesloten wordt. Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van deze gegevens te allen tijde in te trekken. In dit geval moet je jouw SOB e-mails van jouw persoonlijke mobiele telefoon verwijderen.

Wij hebben echter altijd het recht om de door ons verzamelde gegevens te verwerken voordat je jouw toestemming intrekt.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou.

Over andere gegevens beschikken we omdat ze rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van de externe dienstverleningsovereenkomst (voorbeeld: evaluatie, onze camerabeelden).

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de volgende derde gespecialiseerde partijen:

–          Entiteiten van de groep waar wij toe behoren (zoals bijvoorbeeld Special Olympics International);

–          Dienstverleners gespecialiseerd in fiscaliteit die namens ons diensten verlenen;

–          Overheidsinstanties zoals onder andere de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, sociale inspectie en arbeidsinspectie, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Federale Overheidsdienst Financiën, de relevante gewestelijke overheidsdiensten, enz.;

–          De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;

–          Vervoersbedrijven, hotels of restaurants;

–          IT-dienstverleners;

–          Bepaalde dienstverleners waarvan jij persoonlijk gebruik maakt in het kader van jouw professionele activiteit;

–          Andere consultants die voor ons werken.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar een derde gevestigd in een land dat buiten de EER ligt.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de bovenvermelde doestellingen en zolang vereist volgens de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is en meer bepaald zolang als nodig voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst en om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

 • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE TOESCHOUWERS VAN ONZE EVENEMENTEN

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE TOESCHOUWERS VAN ONZE EVENEMENTEN

1. Algemeen kader – verwerkingverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw

van der Meerschenlaan 166

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Data Protection Officer:

KOAN LAW FIRM

Tel.: +32 2 566 90 00

Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens, voor zover als nodig, in het kader van jouw aanwezigheid op onze evenementen.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van

 1. Persoonlijke identificatiegegevens (voorbeeld: naam, geboortedatum, nationaliteit, identiteitskaartnummer, rijksregisternummer, foto)
 2. Contactgegevens (voorbeeld : email, adres, telefoonnummer)
 3. Bij schenkingen, giften, of donaties: financiële gegevens (voorbeeld: bankrekeningnummer, betalingsgegevens, BTW nummer)

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen als organisator van publieke en sportieve evenementen in België, met inbegrip van :

 • Maatregelen met betrekking tot de bewaking en beveiliging van publieke evenementen;
 • Verzekeringen.

b) Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook omdat wij daar als organisator een gerechtvaardigd belang kunnen bij hebben zoals bijvoorbeeld om met u contact op te nemen naar aanleiding van het evenement, of een soortgelijk evenement in de toekomst.

c) Op basis van jouw toestemming

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de publicatie van foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen. Wij kunnen ook algemene foto’s gebruiken waarop u mogelijk kan verschijnen voor illustratieve en marketing doeleinden. 

Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van deze gegevens te allen tijde in te trekken. Wij hebben echter altijd het recht om de door ons verzamelde gegevens te verwerken voordat je jouw toestemming intrekt.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou.

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Entiteiten van de groep waar wij toe behoren (zoals bijvoorbeeld Special Olympics International);
 • Verzekeraars:
 • Derden die bij de organisatie en/of de uitvoering van de evenementen worden betrokken (organisator van evenementen, vrijwilligers, catering).
 • IT partner die ons een platform ter beschikking stelt om schenkingen, giften of donaties op een eenvoudige manier op een evenement mogelijk te maken.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar een derde gevestigd in een land dat buiten de EER ligt. In geval van doorgifte van uw persoonsgegevens naar een derde gevestigd in een land buiten de EER zullen wij ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens in ieder geval een passend beschermingsniveau genieten door de maatregelen te nemen die gepast zijn.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is voor de bovenvermelde doelstellingen of om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

 • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE OUDERS VAN DE ATLETEN

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE OUDERS VAN DE ATLETEN

1. Algemeen kader – verwerkingverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw

van der Meerschenlaan 166

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Data Protection Officer:

KOAN LAW FIRM

Tel.: +32 2 566 90 00

Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens, voor zover als nodig, in het kader van het beheer en de organisatie van onze activiteiten en evenementen waar jouw kind aan deelneemt.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 • Persoonlijke identificatie- en contactgegevens (naam, persoonlijk adres, telefoonnummer, e-mail adres, foto’s en video’s, identiteitskaart, internationaal paspoort);
 • Informatie in verband met de sportclub waar jouw kind lid van is (bijvoorbeeld: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer).

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a)           Om onze overeenkomst met betrekking tot de deelname van jouw kind aan onze evenementen af te sluiten en uit te voeren

We gebruiken jouw persoonsgegevens om de afsluiting en uitvoering van onze overeenkomst mogelijk te maken, bijvoorbeeld om contact met jou op te nemen om praktische afspraken te maken in verband met de deelname van jouw kind aan onze evenementen.

b)           Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook omdat wij een gerechtvaardigd belang hebben bij het plannen van evenementen, voorbereidende trainingen en activiteiten, en het contacteren van en communiceren met ouders van deelnemers in dat kader.

c)           Op basis van jouw toestemming

Wij verwerken persoonsgegevens van ouders voor de publicatie van foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou of van de clubs waarin jouw kind is ingeschreven.

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • Entiteiten van de groep waar wij toe behoren;
 • De sportclub(s) waar jouw kind als atleet lid van is;
 • Naar bedrijven om u in staat te stellen naar het buitenland te reizen voor toernooien en evenementen (bv. hotels, trein, vliegtuig die hun eigen privacy policy hebben).

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar:

 • de hoofdinstantie van Special Olympics in de Verenigde Staten, nl. Special Olympics International, met het oog op deelname van jouw kind aan de Wereldspelen.

Voor de doorgifte van deze gegevens voorzien wij in de nodige beschermingsmaatregelen.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is voor de duur die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken en om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is en meer bepaald zolang als nodig voor de uitvoering van de overeenkomst en om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

 • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE VRIJWILLIGERS

PRIVACYBELEID TER ATTENTIE VAN DE VRIJWILLIGERS

1. Algemeen kader – verwerkingverantwoordelijke

Als verwerkingsverantwoordelijke stellen wij alles in het werk om jouw privacy te waarborgen bij de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van uw bezoek op onze site.

Gelieve dit document aandachtig te willen lezen. Je vindt er gedetailleerde informatie in over welke persoonsgegevens wij verwerken, over de redenen waarom wij jouw gegevens verwerken en delen, hoelang we ze bewaren en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen.

De verwerkingsverantwoordelijke is:

Special Olympics Belgium vzw

van der Meerschenlaan 166

1150 Sint-Pieters-Woluwe

Data Protection Officer:

KOAN LAW FIRM

Tel.: +32 2 566 90 00

Mail: gdpr.privacy@specialolympics.be

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij ?

Wij verzamelen en gebruiken jouw persoonsgegevens, voor zover als nodig, in het kader van onze vrijwilligersovereenkomst.

Hierbij verwerken wij verschillende categorieën van persoonsgegevens, met inbegrip van:

 1. Persoonlijke identificatie- en contactgegevens (naam, persoonlijk adres, telefoonnummer, email adres, mobiel- en/of vast telefoonnummer, foto’s en video’s, identiteitskaart, internationaal paspoort);
 2. Financiële gegevens (voorbeeld: bankrekeningnummer);
 3. Gegevens met betrekking tot jouw opleiding (bv. schoolgeschiedenis, gevolgde cursussen, voltooide stages, behaalde diploma’s of getuigschriften, examenresultaten), jouw vaardigheden en beroepservaring (bv. beroepsgeschiedenis, redenen voor vertrek, inhoud van de verrichte werkzaamheden, beroepsprestaties);
 4. Foto’s en beelden van bewakingscamera’s;
 5. Indien van toepassing, gevoelige gegevens (voorbeeld: Model II van Strafregister).

Deze persoonsgegevens hebben betrekking op onder meer volgende aspecten van onze samenwerking:

 • Werving en selectie;
 • Verwerking en betaling van facturen in de meest ruime zin van het woord;
 • Interne en externe bedrijfscommunicatie en marketing;
 • Toegang tot bewaakte zones;
 • Camerabewaking;
 • Organisatie van verplaatsingen en evenementen.

3. Waarom en op welke basis verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor het verzamelen, analyseren en delen van informatie ten behoeve van de organisatie van sporten en jouw medewerking aan de organisatie van sportevenementen (o.a. trainingen, events en competities) en voor de publicatie van foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen. In dit verband gebruiken wij jouw persoonsgegevens:

a)        Om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers, met inbegrip van:

 • verzekeringsplicht;
 • opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen;
 • respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoeding van de tewerkstelling;
 • bescherming van minderjarige en personen met een specifieke bescherming statuut.

b)           Om onze vrijwilligersovereenkomst af te sluiten en uit te voeren

We gebruiken jouw persoonsgegevens om de afsluiting en uitvoering van onze vrijwilligersovereenkomst mogelijk te maken. In dat geval zullen wij jouw persoonsgegevens slechts verwerken indien die verwerking noodzakelijk is.

c)            Op basis van ons gerechtvaardigd belang

We gebruiken jouw persoonsgegevens ook omdat wij daar als organisator een gerechtvaardigd belang kunnen bij hebben, zoals bijvoorbeeld voor het goed functioneren van de organisatie in ruime zin, fraudepreventie, het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader.

d) Op basis van jouw toestemming

Wij kunnen ook sommige gegevens (vb. foto’s waar jij op afgebeeld staat) gebruiken voor interne en externe marketing doeleinden of als illustratie voor de publicaties en/of voor foto’s en video’s op sociale media en andere publieke kanalen.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Je hebt het recht om jouw toestemming voor de verwerking van deze gegevens te allen tijde in te trekken.

Wij hebben echter altijd het recht om de door ons verzamelde gegevens te verwerken voordat je jouw toestemming intrekt.

4. Welke zijn onze bronnen?

De meeste persoonsgegevens ontvangen we rechtstreeks van jou.

Over andere gegevens beschikken we omdat ze rechtstreeks betrekking hebben op de uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst.

We kunnen ook openbare en niet openbare externe bronnen raadplegen. In dat geval zullen we je binnen de maand na het verkrijgen van de persoonsgegevens inlichten en in elk geval op het ogenblik van verstrekking van die informatie aan derden of op het ogenblik dat we deze gegevens gebruiken in onze communicatie met jou.

5. Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van de volgende derde gespecialiseerde partijen:

 • Entiteiten van de groep waar wij toe behoren (zoals bijvoorbeeld Special Olympics International);
 • De sportclub(s) waar jij lid van bent;
 • Overheidsinstanties zoals onder andere de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Sociale Inspectie en Arbeidsinspectie, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Federale Overheidsdienst Financiën, de relevante gewestelijke overheidsdiensten, enz.
 • Verzekeraars:
 • Bedrijven die diensten leveren in verband met reizen (bv. hotels, treinmaatschappijen, vliegtuigmaatschappijen);
 • Derden die bij de organisatie en/of de uitvoering van de evenementen worden betrokken (organisator van evenementen, vrijwilligers, catering);

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER (Europese economische ruimte)

Jouw persoonsgegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar een derde gevestigd in een land dat buiten de EER ligt.

Jouw persoonsgegevens kunnen wel worden doorgegeven naar de hoofdinstantie van Special Olympics in de Verenigde Staten, nl. Special Olympics International, met het oog op deelname aan internationale projecten en de Special Olympics Wereldspelen..

Voor de doorgifte van deze gegevens voorziet Special Olympics in de nodige beschermingsmaatregelen.

7. Hoelang houden wij jouw persoonsgegevens bij?

Wij zullen jouw persoonsgegevens bewaren zolang vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wetten en regels, of langer, wanneer dit operationeel vereist is en meer bepaald zolang als nodig voor de uitvoering van de vrijwilligersovereenkomst en om juridische claims of vragen van gerechtelijke en administratieve overheden te kunnen beantwoorden.

Dat laatste betekent dat de gegevens bewaard worden tot de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Er moet rekening gehouden worden met een bijkomende termijn om de verwijdering effectief door te voeren.

8. Welke rechten heb jij en hoe kan je ze uitoefenen?

Je hebt recht op:

 • Inzage: je kan informatie krijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en je kan een kopie krijgen van de gegevens.
 • Rectificatie: als je van oordeel bent dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan je vragen dat deze persoonsgegevens worden aangepast.
 • Gegevenswissing: je kan vragen dat de persoonsgegevens gewist worden.
 • Beperking: je kan de beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen.
 • Bezwaar: je kan bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om redenen die verband houden met jouw specifieke situatie, in de gevallen die de wet of andere regelgevende teksten voorzien.
 • Intrekken van je toestemming: indien je jouw toestemming hebt gegeven voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Indien de gegevens verwerkt worden op een andere rechtsgrond, kan de verwerking echter wel voortduren.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover wettelijk van toepassing, heb je het recht om de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of, voor zover technisch mogelijk, over te laten dragen aan een derde partij.

Indien je – of je wettelijke verantwoordelijke – één van voornoemde rechten wenst uit te oefenen, kan je ons contacteren op het volgende e-mail adres gdpr.privacy@specialolympics.be of je kan ons een brief sturen op het volgende adres: van der Meerschenlaan 166, 1150 Sint-Pieters-Woluwe.

 • Het indienen van een klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel : +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

Email: contact@apd-gba.be

9. Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van jouw privacy. Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. Wij nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers die de verwerkte persoonsgegevens bevatten, zoveel mogelijk het volgende voorkomen:

 • ongeoorloofde toegang tot of wijziging van deze gegevens;
 • het oneigenlijk gebruik of de openbaarmaking van deze gegevens;
 • de illegale vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

Onze werknemers, vrijwilligers en personeel die toegang hebben tot deze gegevens, zijn onderworpen aan een geheimhoudingsverplichting. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor misbruik van deze gegevens door een derde partij, ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen.

10. Hoe kan je wijzigingen aan deze policy opvolgen?

Wij kunnen deze policy altijd aanpassen. In dat geval brengen we je daarvan op de hoogte via e-mail/brief/overhandiging van een document. De meest recente versie van deze policy kan steeds geraadpleegd worden op onze website: www.special-olympics.be

11. Hoe kan je ons contacteren?

Indien je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens zoals omschreven in deze policy, kan je onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren op volgend adres gdpr.privacy@specialolympics.be.

Share :